កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអាណត្តិទី០២របស់ក្រុមប្រឹក្សា ក្រុងពោធិ៍សាត់


* កិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញអាណត្តិទី០២របស់ក្រុមប្រឹក្សា
ក្រុងពោធិ៍សាត់ ស្ដីពីការស្នើពិនិត្យនិងអនុម័តសំណើ
តែងតាំងមន្ត្រីបំពេញក្នុងរចនាសម័្ពន្ធការិយាល័យរ៉ែ
និងឋាមពល និងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយ
* ការពិភាក្សារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង
យោងតាមច្បាប់និតិវិធីនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាហើយ
ក៍បានពិនិត្យទៅលើលក្ខណ:សម្បត្តិរបស់មន្ត្រីម្នាក់ៗ
និងយោងសំណើរបស់គណៈអភិបាលក្រុងរួចមក
ក្រុមប្រឹក្សាបានពិភាក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ ទើបធ្វើការ
អនុម័តជាផ្លូវការនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ។
( រសៀលថ្ងៃទី២១.០១.២០១៦.ក្រុងពោធិ៍សាត់ )

12573911_1746634572223343_8392063921205276768_n 12507702_1746634608890006_6791479660453739576_n 12522995_1746634438890023_2904627341801068086_n 12548869_1746634492223351_7995710489096405931_n 12573899_1746634748889992_7931862247444633605_n