ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល


ព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជំុគណបក្សប្រជាជនស្រុកក្រគរ មានកម្មវិធីជួបសំណេះសំណាលមួយស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តម

កែវ រតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ បានជួបជាមួយក្រុមយុវជនfacebook របស់ស្រុកក្រគរ និងបានថតទុកជា

អនុស្សាវរីយ៍ទៀតផង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  ។

ឯក.ករតនៈ