កិច្ចប្រជំុក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ម៉ក់. រ៉ា


រសៀលថ្ងៃទី ១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលប្រជំុសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ មានបើកកិច្ចប្រជំុមួយ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ម៉ក់ .រ៉ា អភិបាលរង នៃគណអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់

និង ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជំុពិភាក្សាផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ថវិកា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦

២០១៨ របស់សាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ ដែលក្នុងនោះរដ្ឋបាលសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ បានកសាង និង រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាន កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

នីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភា។ ហើយរដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំ តាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តន៍ផែនការនេះ និងបន្តសម្រេចបានជោគជ័យ១០០%សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និង

កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានឆាប់រហ័សនាពេលខាងមុខ។

ឯឧ.ម៉ក់ រ៉ា

ស.ជ មុខសាលាខេត្ត រួម រួម១