ព្រះគោរមងារ«ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ» ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងពិធីប្រជុំព្រះពុទ្ធសាសនាលើពិភពលោក


ព្រះគោរមងារ
«ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ» ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ ក្នុងពិធីប្រជុំព្រះពុទ្ធសាសនាលើពិភពលោកនៅប្រទេសជប៉ុន។ ព្រះបរមងារនេះ មានន័យថា «ព្រះរាជាមានគុណធម៌ ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ជាគំរូក្នុងការប្រតិបត្តិ និង ផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធលើសកលលោក»។

12391085_1671919679743828_4979245536126510471_n 11228026_1667643890171407_8432864762853947531_n 11255179_1670660903203039_1994060946722592071_n 12115799_1666037026998760_7735932639447373554_n 12226955_1665214757080987_6836639742793767444_n 12235014_1664634633805666_6224988899066827454_n 12239597_1665419007060562_2233335038816300032_n 12246679_1666585360277260_7363584679173820074_n 12289502_1668169486785514_724863884169156812_n 12301458_1668777106724752_1886674505026395506_n 12313899_1671055779830218_9119879987369658477_n 12316208_1671235573145572_3238993924937310465_n 12316372_1667257236876739_7785155527663007835_n 12321125_1670373849898411_7961277600827527445_n 12321476_1669329656669497_1938039931904612338_n 12341397_1671868606415602_5701116736252686096_n 12341456_1669991009936695_4140877744387421720_n 12342398_1671841986418264_5840232339531312180_n 12342409_1668543550081441_4866095945215441365_n 12342648_1669097653359364_3838581047573215472_n 12347759_1669696289966167_4494419435240590328_n