ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គិសនីកម្ពុជាជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ,អ្នកគ្រូជាង ៧០០ នាក់ក្នុងថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់


ឯឧ កែវ រតនៈ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយលោកគ្រូ-អ្នកគ្រូជាង ៧០០ នាក់ក្នុងថ្ងៃ Valentine’s Day ដើម្បីសម្តែងទឹកចិត្តគោរពស្រលាញ់និងជួយគិតគូរពីសកម្មភាពសមូហភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងន័យឧបត្ថម្ភនិងគាំទ្រ។ លោកគ្រូ-អ្នកគ្រូសប្បាយចិត្តពីកម្មវិធីបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងការជួយពង្រីកបណ្តាណអគ្គិសនីជនបទរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា។ ស្រុកក្រគរ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ ។

1186057_920617851366922_5138154451806622737_n - Copy 1186057_920617851366922_5138154451806622737_n 10274098_920617608033613_8928560761937124605_n - Copy 12642857_920618158033558_2521077489825578065_n - Copy 12654376_920617571366950_2607497473788448422_n - Copy 12688282_920617751366932_1547900030493158332_n - Copy 12705570_920618528033521_786923226039101972_n - Copy 12705669_920617788033595_776471177763892433_n - Copy 12717412_920617318033642_3583469323143270218_n 12717643_920618241366883_1674554187237114849_n - Copy 12717764_920617378033636_1737695438760901620_n - Copy 12717903_920617664700274_825790043484646638_n - Copy 12733520_920618048033569_1961368051923875021_n - Copy 12733538_920618494700191_7427416704818904909_n - Copy 12733979_920617998033574_5287983094042799915_n - Copy 12741883_920618441366863_8386989371954793822_n - Copy 12742137_920618381366869_8974987453695563201_n 12743590_920617281366979_4025624854102591118_n - Copy 12743659_920617501366957_7595788907116214911_n - Copy 12743792_920617934700247_6696089174793564156_n - Copy 12744037_920617871366920_7385669375705739070_n - Copy 12744159_920618104700230_4995537203718645189_n - Copy 12744381_920617464700294_408180485158577770_n 12744550_920618361366871_538765970027832944_n 12745476_920618031366904_2942806115713894593_n 12745920_920617298033644_3045377481659275849_n