ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងវេទិកាសាធរណៈ ឃុំបឹងបត់កណ្តោល ស្រុកបាកាន


នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅសាលាបឋមសិក្សាដូងជ្រុំ ឯកឧត្តម ស៊ុយ សែម សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ បានអញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវេទិកា

សាធារណៈជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំបឹងបត់កណ្តោលក្នុងស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានប្រជាជនបានមកចូលរួមមាន

ប្រមាណ ១៦០០ នាក់ ។

ប្រជាជនចូលរួម ប្រជាជនចូលរួម២ ប្រជាជនចូលរួម៣ ប្រជាជនចូលរួម៤ ប្រជាជននារីឡើង ប្រជាជនឡើង វេទិកាសាធារណៈបាកាន