លោក ពំុ ចាន្ថា នាយកមជ្ឈមណ្ឌល់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ខេត្តពោធិ៍សាត់សម្ភាសជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សCNC ជុំវិញការផ្តល់អាហាររូបករណ៍ ដល់យុវជន


រាត្រីថ្ងៃទី ២៧-កក្កដា-២០១៦
កិច្ចសម្ភាស របស់ លោក ពំុ ចាន្ថា នាយកមជ្ឈមណ្ឌល់បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ: ខេត្តពោធិ៍សាត់ ជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សCNC ជុំវិញការផ្តល់អាហាររូបករណ៍ ដល់យុវជន និងសិស្សក្រីក្រ ក្នុងនិងក្រៅប្រពន្ធ័ ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ ក្នុងជំនាញជាច្រើនរួមមាន៖ ជុំនាញកុំព្យូទ័រ ជុំបាញអគ្គីសនី ជុំនាញសំណង់ ជុំនាញផ្សារដែក ជុំនាញជុសជុលឡាន ម៉ូតូ ទូស័ព្ទ កុំព្យូទ័រ ជុំនាញកាត់ដេជុំនាញ់អ៊ុតសក់ ផាត់មុខ និងសំអាងការ។

13645339_853117308123485_4536987094007151844_n 13654385_853117344790148_2554546303809336120_n 13680534_853117441456805_8129899243549061471_n 13781814_853117388123477_1543418079716194325_n 13782059_853117484790134_5808180525086545658_n 13872702_853117328123483_4839392556824050309_n 13880330_853117428123473_9072709747404925828_n 13882085_853117361456813_7961131333286158462_n