ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ម៉ៅ.ធនិន សម្ពោធផ្លូវលំ១ខ្សែប្រវែង៨គីឡូម៉ែត្រ


សម្ពោធផ្លូវកណ្តៀង សម្ពោធផ្លូវកណ្តៀង១ សម្ពោធផ្លូវកណ្តៀង២ សម្ពោធផ្លូវកណ្តៀង៣ សម្ពោធផ្លូវកណ្តៀង៤