ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត,គណៈអភិបាលខេត្ត មន្ត្រីទីចាត់ការទាំង៦ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល


ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត , គណៈអភិបាលខេត្ត , មន្ត្រីទីចាត់ការទាំង៦ និង ការិយាល័យ នៅក្នុងសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៤ ខែ កញ្ញា  ឆ្នាំ ២០១៥ បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេល១ថ្ងៃ ស្តីពី ឯកសារបច្ចេកទេស ការចូលរួមរបសស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់។

ប្រជុំបណ្តុះបណ្តាល ប្រជុំក្រុមបណ្តុះបណ្តាល ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សា១