ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និង ជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនស្រុកភ្នំក្រវាញ


ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និង ផ្តល់បទពិសោធន៍ល្អៗ ជូនដល់យុវជនស្រុកភ្នំក្រវាញ ដែលជានិស្សិតកំពុងបន្តការសក្សានៅរាជធានី

ភ្នំពេញ អមដំណើរក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលនោះមាានឯកឧត្តម ទី.ថានី និង លោក ពុំ.ចន្ថា ។

កែវ.រតនៈ កែវ.រតនៈ១ កែវ.រតនៈ២ កែវ.រតនៈ៣ កែវ.រតនៈ៤ កែវ.រតនៈ៥ កែវ.រតនៈ៦