ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈ ចុះពិនិត្យដំណាំយុវជន


រសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម កែវ.រតនៈប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល និង ជាប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកក្រគរ បានចុះពិនិត្យមើលដំណាំយុវជនដែលបានឆ្លៀតដាំដំណាំបន្លែម ដើម្បីបំពេញបន្ថែមនូវសេចក្តីត្រូវការជាប្រចាំក្នុងការសិក្សារបស់ខ្លួន។

មើលដំណាំ មើលដំណាំ១ មើលដំណាំ២