ឯកឧត្ត្ម ខូយ សុខា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជន និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តអញ្ជើញឧទ្ទេសនាមឯកសារ


ឯកឧត្តមខូយសុខាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តកំពុងឧទ្ទេសនាមឯកសារប្រវត្តិបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជូនវគ្គអប់រំនយោបាយ

គណបក្សខេត្តវគ្គទី3ព្រឹកថ្ងៃទី07តុលា2016។

14601112_1838366586396346_4901841064300018486_n 14492338_1838365886396416_1742166474452465067_n 14522903_1838365933063078_6663951172564134548_n 14522977_1838365856396419_5263373483239674594_n 14523182_1838366053063066_2977383511164984537_n 14595760_1838366606396344_4358738696486449612_n