ឯកឧត្តម កែម សុធឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត តឧទ្ទេសនាមឯកសារក្នុងវគ្គអប់រំនយោបាយវគ្គទី៣


ឯកឧត្តម កែម សុធឿន សមាជិកគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានគណៈហិរញ្ញវត្ថុគណបក្សខេត្តឧទ្ទេសនាមឯកសារជូនដល់សមាជិក សមាជិការមកពីបណ្តាញសាខាគណបក្សបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាព ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់

14570464_1838795693020102_67590699155945442_n 14502891_1838795566353448_1719886219526097543_n 14520592_1838795546353450_5334502857049060884_n 14523263_1838795593020112_1042765387708736088_n