លោក ញ៉ឹក សារ៉េត សមាជិកគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជា ប្រធានគណ:ចាត់តាំងគណបក្សខេត្ត ឧទ្ទេសនាមឯកសារការយល់ដឹងមួយចំនួនអំពីលក្ខន្តិក:បក្សជូនវគ្គសិក្សាវគ្គទី៣


ពេលរសៀលថ្ងៃទី០៧ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ វគ្គអប់រំនយោបាយបានអញ្ជើញលោក ញ៉ឹក សារ៉េត សមាជិកគណ:កម្មាធិការគណបក្សខេត្ត និងជា ប្រធានគណ:ចាត់តាំងគណបក្សខេត្ត ឧទ្ទេសនាមឯកសារការយល់ដឹងមួយចំនួនអំពីលក្ខន្តិក:បក្សជូនវគ្គសិក្សា។

14642053_1838850113014660_5752079615858761976_n 14440920_1838850079681330_1811195064629364671_n 14595560_1838850246347980_3983471975578770006_n 14611057_1838850313014640_7457414109336990930_n