សកម្មភាពតាមក្រុមនិមួយៗកំពុងពិភាក្សាលើឯកសារដែលបានបង្រៀនតាមកម្មវិធី


សិក្ខាកាមនៃវគ្គសិក្សាអប់រំនយោបាយកំពុងស្ថិតក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមក្រុមពាក់ពន្ធលើឯកសារដែលបានសិក្សារួចក្នុងនោះមានជំនួយការប្រឹក្សានិងណែនាំតម្រង់ទិសផងដែរ។(០៨-១០-០១៦)

14606421_1838854576347547_7656351303531660901_n 14479823_1838852613014410_4937097567219079334_n 14495298_1838852569681081_7073171124653662537_n 14495316_1838852759681062_5872989571587958630_n 14495396_1838852629681075_5274426422029240365_n 14563311_1838854596347545_8660252795991543365_n 14572137_1838854653014206_8885167208088910492_n 14590472_1838852533014418_4378773249168863414_n